Algemene voorwaarden LCX Lease

Ingangsdatum 20-11-2015

Definities
– Algemene Voorwaarden voor de levering van diensten door LCX Lease;
– Dienst(en): de bemiddelingsactiviteiten van LCX Lease ten behoeve van het tot stand komen van een nieuw leasecontract op basis van inspanningsverplichting;
– Overeenkomst: een overeenkomst tussen LCX Lease en aanvrage;
– Aanvrager: een rechtspersoon, die een leasecontract wil afsluiten en met wie de overeenkomst met betreffende leasemaatschappij wordt gesloten.

Algemeen
Bij het afsluiten van een leasecontract cq. leaseauto via de bemiddeling van LCX Lease zijn de algemene voorwaarden van LCX Lease van toepassing. Deze zijn hieronder weergegeven.

Privacy
Alle persoonlijke en bedrijfsgegevens die in het kader van onze dienstverlening noodzakelijk zijn worden altijd vertrouwelijk behandeld en zullen niet op de site worden weergegeven. Bekende relaties ontvangen periodiek een nieuwsbrief. LCX Lease zal beperkt marketing acties en/of onderzoeken uitvoeren.

Artikel 1 – Persoonsgegevens
Aanvragers geven LCX Lease toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Hierbij is inbegrepen het eventueel via derden inwinnen van kredietwaardigheidsgegevens.
Aanvragers geven LCX Lease tevens toestemming om persoonsgegevens te gebruiken voor uitsluitend via LCX Lease uit te voeren onderzoeken en/of marketing activiteiten van LCX Lease of van derden.

Artikel 2 – Sluiten van een overeenkomst
Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan met rechtspersonen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel wat betreft zakelijk leasen. Voor Privé Lease bemiddelt LCX Lease voor zowel particuliere- als zakelijke aanvragers.
Indien een interesseformulier door aanvrager wordt verzonden en van de juiste informatie is voorzien gaat deze akkoord met de bij het realiseren van een nieuw leasecontract met de daarbij geldende voorwaarden. LCX Lease behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een interesseformulier niet in behandeling te nemen.

Artikel 3 – Diensten
LCX Lease biedt haar diensten primair op basis van het gebruik van internet aan. Communicatie verloopt via ons algemene e-mailadres info@lcx-lease.nl of desgewenst via ons algemene telefoonnummer 085 – 273 35 56  om aanvullende informatie of gegevens uit te wisselen.
Aanvrager mag geen handelingen verrichten of software gebruiken of op enigerlei wijze activiteiten ondernemen die invloed hebben op de beschikbaarheid van de diensten van LCX Lease. Eventuele schade zal op gebruiker verhaald worden.

Artikel 4 – Overmacht en berichtenverkeer
Voor zowel LCX Lease en aanvrager is er sprake van overmacht indien de diensten van telecom-, hosting- en /of nutsbedrijven niet beschikbaar zijn. In gevallen van overmacht kunnen aanbieder en/of aanvrager geen rechten ontlenen aan het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening van LCX Lease. LCX Lease is niet verantwoordelijk voor de juiste ontvangst van e-mail berichten. Zowel van of naar LCX Lease.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
LCX Lease aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in de door aanbieder en/of aanvrager verstrekte informatie.
LCX Lease biedt haar diensten aan op basis van een inspanningsverplichting en aanvaardt als intermediair geen enkele verantwoordelijkheid voor het slagen van een overdracht.
Een overdracht komt volledig voor risico van de aanvrager.
LCX Lease is maximaal ter hoogte van de betaalde vergoedingen aansprakelijk voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik maken van de diensten van LCX Lease en/of schade als gevolg van het afsluiten van overeenkomsten tussen aanvrager en Leasemaatschappij(en) op basis van bemiddeling door LCX Lease. Schadeclaims dienen schriftelijk per aangetekende post aan LCX Lease te worden verzonden.
LCX Lease is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Artikel 6 – Duur en beëindiging van de overeenkomst
Aanvrager kan zodra de leasemaatschappij akkoord heeft gegeven op een contract, en aanvullende condities zoals borg en/of aanbetaling zijn conform zoals voorafgaand aan de acceptatieprocedure besproken en bevestigd, de overeenkomst NIET meer beëindigen.

Artikel 7 – Overige bepalingen
Aanvullingen en wijzigingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn opgemaakt en door beide partijen ondertekend.
LCX Lease heeft het recht melding te maken in haar externe uitingen van succesvolle matches. Teksten zullen in overleg worden opgesteld.
Bij het configureren van een zakelijke leaseauto geeft LCX Lease reële indicaties en doet zijn uiterste best voor elke leaseauto de meest gunstige leasedeal te bemachtigen. Mocht de getoonde prijs desondanks niet gerealiseerd worden, dan wordt dit met de aanvrager kortgesloten. LCX Lease is niet gebonden aan de getoonde prijs op de website.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en rechter
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van 1 of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam worden voorgelegd.